Personuppgifts
policy och användarvillkor för Swadd AB

Uppdaterad juli 2019

Bästa användare

Swadds tjänst tillhandahålls genom en App (”Appen” eller ”App”) eller som webbsida, (gemensamt benämnt ”Tjänsterna”) som tillhandahålls av Swadd AB, organisationsnummer 559110-6124, med adress Fiskargatan 8 i Stockholm (“vi” eller “oss”).

Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för behandling av personuppgifter, samt beskriver här ändamålen och medlen för behandlingen. Med ”personuppgifter” menar vi information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet, till exempel namn och adress men också möjligen lokaliseringsuppgifter eller IP-adresser. Vi kan komma att samla in informationen som beskrivs nedan som indirekt kan inkludera dina personuppgifter.

Detta dokument utgör en policy rörande vår insamling, användning och behandling av personuppgifter. När du använder Tjänsterna kommer vi att behandla personuppgifter för ett antal ändamål. För att använda Tjänsterna måste du först läsa och acceptera denna personuppgiftspolicy.

Uppgifter som behandlas

Vi samlar in och använder följande personuppgifter för att leverera och upprätthålla en ändamålsenlig och funktionell Tjänsterna:

a. telefonnummer;

När du använder Tjänsterna kommer viss information att inhämtas automatiskt, inklusive:

b. information om din användning av Tjänsterna;

c. teknisk data, vilket kan inkludera den URL genom vilket du får åtkomst till Appen, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem;

d. lokaliseringsuppgifter.

Ändamål med behandlingen

Vi kommer behandla informationen ovan för följande ändamål:

a. för att administrera ditt konto och säkerställa tillhandahållande av Tjänsterna;

b. för att skicka dig notifieringar och meddelanden via sms, e-post eller på annat sätt, givet att du ger dig vårt explicita medgivande dessförinnan.

c. för att förbättra och utveckla Tjänsterna och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Tjänsterna;

d. för att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsterna och för att förhindra användning av Tjänsterna i strid med användarvillkoren;

e. för att verkställa användarvillkoren, inklusive att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet och också om nödvändigt tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet;

f. för att motverka bedrägeri och försök att utnyttja systemet för otillbörlig förtjänst; och

g. för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

Samtycke

Vi kommer behandla informationen ovan för följande ändamål:

a. för att administrera ditt konto och säkerställa tillhandahållande av Tjänsterna;

b. för att skicka dig notifieringar och meddelanden via sms, e-post eller på annat sätt, givet att du ger dig vårt explicita medgivande dessförinnan.

Legala förfrågningar och
förebyggande av skada

Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (så som husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag.

Detta kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, där vi är i god tro att svaret krävs enligt lagen i denna jurisdiktion, berör användare i denna jurisdiktion och är i enlighet med internationellt erkända standarder.

Information som vi erhåller om dig genom Appen eller Webbsidan när du använder Tjänsterna, kan användas och lagras för en längre tidsperiod men enbart när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policies, eller annars för att förebygga skada.

Sociala plug-ins

Länkar till andra hemsidor

Du bör vara medveten om att när du är på vår App eller Webbsida kan du hänvisas till en annan hemsida där personuppgifter samlas in utanför vår kontroll. Personuppgiftspolicyn för en sådan hemsida kommer styra hanteringen av information som inhämtas från dig på sådan hemsida.

Övriga saker du behöver veta

Förändring i ägande

Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Tjänsterna. De nya ägarna ska fortsatt iaktta de åtaganden vi lämnat i denna personuppgiftspolicy samt gälland lagstiftning.

Ändringar

Ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer att ske här. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi i tillägg därtill lämna dig meddelande därom efter vad som är lämpligt efter omständigheterna och, om det erfordras enligt tillämplig lag, be om ditt samtycke.

Ändringar

Du har rätt att:

a. begära ut all den information vi har om lagrad om dig, vilken vi kommer tillhandahålla i cvs- eller motsvarande format in om 30 dagar;

b. begära att bli fullständigt raderad ifrån vårat register, vilket vi gör inom 30 dagar för att förhindra att vår tjänst missbrukas;

Du ger oss rätt att:

a. när som helst och utan vidare motivering blockera dig ifrån vår tjänst där orsaken kan vara, men inte behöver vara begränsad till, bedrägeri;

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen eller om du önskar att dina uppgifter ska tas bort, vänligen kontakta oss på följande adress: htts://www.swadd.com/sv. För att försäkra oss om att du erhåller ett skyndsamt svar, vänligen ange ditt namn i ditt meddelande och mobilnummer som användes vid registrering. Notera att du kommer behöva underteckna ditt meddelanden som rör hantering eller ändring av dina personuppgifter.